La Conselleria de Medi ambient desoeix novament les Recomanacions del Síndic de Greuges respecte al Pla Eòlic i a la delimitació de les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPAs)

A més, el Conseller García Antón, en una manipuladora maniobra, afirma acceptar les Recomanacions del Síndic de Greuges, però lluny de fer-ho, en comptes de complir-les, assenyala que “les tindrà en compte per a fer l’informe de les al•legacions i, si escau, proposarà les oportunes modificacions del projecte”.

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat, juntament amb l’Associació per al Desenvolupament Eòlic Sostenible (ADES), va presentar al gener de 2008 davant la Sindicatura de Greuges una Queixa contra el Projecte d’Acord del Consell d’Ampliació de la Xarxa de Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPAs).

La Queixa presentada estava fonamentada en que en el Projecte de noves ZEPAs per a la Comunitat Valenciana, es van excloure sistemàticament totes aquelles àrees sobre les quals s’havien projectat parcs eòlics, a pesar que aquestes àrees, amb anterioritat, ja havien estat designades com zones IBA (Àrees Importants per a les Aus). El Consell legitimava, d’aquesta forma, el fet d’implantar parcs eòlics sobre àrees incloses en “l’Inventari IBA 98”, al no designar-les com noves zones ZEPA.

Aquesta maniobra del Govern de la Generalitat, a més de la zona 14 (el Comtat i la Marina Alta) afectava de semblant forma a altres nou zones del Pla Eòlic  (la zona 3 en Castelló; les zones 7, 8, 9, 10,11 i 12 en València; i les zones 13 i 15 en Alacant).

El 3 d’octubre de 2008 el Síndic de Greuges va dictar una Resolució favorable a les tesis dels demandants on es recomanava, tant a la Conselleria d’Infraestructures com a la de Medi ambient, “que en l’elaboració i aprovació del projecte d’ampliació de la xarxa de Zones d’Especial protecció per a les Aus (ZEPAs) es tinga en compte la possible incidència en les mateixes dels parcs eòlics prevists en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, de tal manera que en cas de coincidir l’emplaçament d’un parc eòlic amb una zona ZEPA o IBA, s’investigue una altra ubicació més adequada per al mateix”.

El 9 de gener de 2008 el Síndic va escriure a la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat comunicant-li que tancava l’expedient de la Queixa “atès que la Conselleria ha acceptat les nostres Recomanacions de data 3 d’octubre de 2008 i s’ha compromès a actuar conforme a les mateixes”.

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat denuncia una nova maniobra manipuladora de la Consellera de Medi ambient en aquesta acceptació de la Recomanació del Síndic de Greuges, ja que sota cap punt de vista pot considerar-se una acceptació ni un compromís d’actuació conforme al recomanat.

El 17 de desembre de 2008, el Sr. Conseller de Medi Ambient havia contestat al Síndic el següent: “s’accepta la recomanació efectuada per aqueixa Sindicatura (…) els criteris indicats en la recomanació són tinguts en compte, entre altres criteris ambientals, en l’estudi i informe de les al•legacions rebudes durant la informació pública del projecte d’acord del Consell d’ampliació de la xarxa de ZEPA de la Comunitat Valenciana. Aquest informe d’al•legacions, que actualment es troba en redacció, en el seu moment servirà de base per a elaborar les oportunes respostes als al•legants i, si escau, per a proposar les oportunes modificacions del projecte com resultat de la informació pública”.

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat  denuncia que la Conselleria de Medi Ambient, en comptes d’acceptar “que en cas de coincidir l’emplaçament d’un parc eòlic amb una zona ZEPA o IBA, s’investigue una altra ubicació més adequada per al mateix” li està dient al Síndic que “els criteris indicats en la recomanació són tinguts en compte, entre altres criteris ambientals, en l’estudi i informe de les al·legacions rebudes” i “aquest informe d’al·legacions en el seu moment servirà de base per a elaborar les oportunes respostes als al•legantes i, si escau, (servirà) per a proposar les oportunes modificacions del projecte”.

A més, el Conseller afirma que “per altra banda, i amb caràcter general per a tota la Comunitat Valenciana, aquests criteris indicats en la recomanació són tinguts en compte expressament, entre altres criteris ambientals, en el preceptiu procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental dels projectes d’instal•lacions eòliques (en particular dels Plans Especials de zones eòliques concretes) prevists en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana”.

És evident que si aqueixos criteris s’hagueren tingut en compte, tal com assenyala García Antón, (que no ho han estat ni en la zona 14 ni en les altres zones), llavors no estaríem davant la situació actual dels parcs eòlics de la zona 14 (i de moltes altres zones) i no existirien parcs eòlics projectats dins d’Àrees d’Importància per a les Aus (IBAs).

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat insisteix que el Síndic de Greuges ha recomanat “que en cas de coincidir l’emplaçament d’un parc eòlic amb una zona ZEPA o IBA, s’investigue una altra ubicació més adequada per al mateix” i, per descomptat, en cap moment s’aprecia voluntat del Sr. Conseller a complir aquesta Recomanació.