Les al·legacions contra el Pla Eòlic fa anys que estan contestades

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat es va constituir l’estiu del 2004. Va aconseguir mobilitzar a la societat fins a presentar 40.000 al·legacions contra el projecte dels molins de la zona 14. L’empresa promotora va contestar eixes al·legacions l’any 2005, segons figura en l’expedient que obra en la Direcció General de Gestió del Medi Natural.

Després de molts bacs, la Coordinadora ha decidit anar personalment a esbrinar què passa amb el retard inexplicable de la tramitació de les al·legacions presentades contra el projecte d’instal·lació de tres centrals eòliques a les comarques del Comtat i la Marina Alta (Zona 14 del Pla Eòlic Valencià). Hem acudit a la Direcció General de Gestió del Medi Natural, organisme depenent de la Conselleria de Territori i Habitatge, i ens han dit que l’empresa té contestades les al·legacions des de fa molts anys, en concret des del 7 de juliol de 2005.

La indignació de la Coordinadora és màxima. Eixes contestacions, que havia d’haver-nos proporcionat la Direcció General d’Energia (“qui presente al·legacions té dret a obtindre de l’Administració una resposta raonada”, article 86 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú ) encara no són les oficials. Quatre anys després d’haver-se produït encara no s’han notificat als interessats. A més, el fet de que hagen sigut traslladades des de la Direcció General d’Energia a la Conselleria de Medi Ambient suposa un avanç importantíssim en un procés que se’ns ha estat ocultant reiteradament.  Durant aquest anys, constantment hem estat escrivint a la Direcció General d’Energia (l’organisme que les ha de tramitar definitivament) i se’ns ha dit que no hi havia cap novetat ni cap avanç en el procés. I això era mentida!

Però no solament han mentit als membres de la Coordinadora, sinó que han mentit a totes les persones afectades pels parcs eòlics a les quals representem, també han mentit a nombrosos organismes oficials: Síndic de Greuges, Fiscalia de Medi Ambient, Comissió Europea, Ministeri de Medi Ambient, etc., als que no han informat sobre l’existència d’aquestes respostes. I el més ofensiu de tot: han permés la desesperació i la humiliació dels al·legants i de tota una comarca.

Segurament s’excusaran en què eixes no són les respostes definitives, que encara estan estudiant-les, i nosaltres ens preguntem, fins quan? Si la Conselleria d’Infraestructures creu que el temps acabarà dissuadint la bel·ligerància de la Coordinadora, ha errat el camí, perquè cada cop més, la societat no consenteix que se la tracte despòticament i cada dia naixen més coordinadores com la nostra en defensa del territori.

Estranyament al procedir al que ens tenen acostumats en l’Administració Valenciana, la Direcció General de Gestió del Medi Natural ens ha facilitat una còpia íntegra de l’expedient, així com un CD amb les respostes que l’empresa va donar en el seu moment a les nostres al·legacions. Ara analitzarem tota aquesta nova i voluminosa informació per a donar-la a conéixer a tota la societat. El poquet que hem vist fins ara és per a posar-se a tremolar, ja que han traspassat tots els límits. Si sospitàvem que ens mentien, la confirmació de les sospites provoca una ràbia desmesurada. Què s’oculta en veritat darrere del pla eòlic valencià?, quins interessos s’amaguen?