Una opció d’estalvi: tancar l’Agència Valenciana d’Energia i paralitzar la construcció de més parcs eòlics

L’Agència Valenciana d’Energia (AVEN) és una entitat pública sotmesa a dret privat que exerceix unes funcions paral·leles que no tenen cap raó d’existir. Des de la Conselleria d’Indústria, amb personal de l’Administració, es podria fer el mateix treball amb moltíssim menys cost, igual que es fa en altres comunitats autònomes.

La Agència Valenciana d’Energia ocupa una planta completa del cèntric Carrer Colom núm. 1 de València, amb la consegüent despesa en lloguers, empra a 30 persones, la qual cosa només en sous suposa una despesa d’1,5 milions d’euros (veure el diari Levante de 30 d’octubre de 2011) i ha tingut un pressupost anual durant els últims anys de 26 milions d’euros anuals (veure el Diario Crítico de 26 de setembre de 2010).

L’AVEN està dirigida per Antonio Cejalvo, un enginyer que utilitza el càrrec com a trampolí per a escalar professionalment i políticament (accedí al càrrec de vicepresident d’una multinacional d’agències d’energia per ser director de l’AVEN, i algun cop s’ha sentit el seu nom com a futur Conseller). Ell fou l’ideòleg del Pla Eòlic Valencià, ell va permetre tràfic d’influències amb la seua biòloga germana per a què fera l’estudi d’impacte ambiental dels 50 aerogeneradors de la Zona 14 (comarques del Comtat i la Marina Alta). Cejalvo s’ompli la boca parlant de renovables, però com no ha fet cap estudi energètic, no s’ha tancat, sota el seu mandat, cap contaminant central tèrmica, ni la nuclear de Cofrents, demostrant, una volta més, que el disseny de les renovables al País Valencià és una mentida que no beneficia al medi ambient i a la societat sinó a uns pocs empresaris amics del sistema.

Els astronòmics sous del personal de l’AVEN també haurien de revisar-se. Si dividim 1.500.000 euros entre els 30 empleats, toquen a una mitjana de 50.000 euros per empleat i any, però se suposa que el personal de neteja no cobrarà 50.000 euros a l’any…

Demanar la desaparició d’aquest ens, no és només perquè es tracta d’un luxe prescindible en temps de crisi, sinó perquè al llarg dels seus 10 anys de vida, ha demostrat la seua total inoperància, en particular, en allò relacionat amb el desplegament de l’energia eòlica a el País Valencià, més enllà de repartir primes i subvencions als empresaris que van poder participar en el repartiment del pastís eòlic.

Encara que el Pla Eòlic Valencià data de l’any 2001, des de l’AVEN només han estat capaços d’engegar la meitat dels 70 parcs eòlics projectats. L’oposició que han trobat, tant judicial com ambientalment, ha estat per que s’han fet les coses malament: s’han projectat el 70% dels parcs eòlics sobre espais protegits inclosos en la Xarxa Europea Natura 2000, en Llocs d’Interès Comunitari (LICs) i la meitat d’ells sobre Àrees d’Importància per a les Aus (IBA’s). Açò, unit a la repetició del model energètic que es pretenia substituir i unit al fet d’haver negat la informació necessària als interessats i haver evitat la participació ciutadana i fins i tot el no haver comptat amb els ajuntaments afectats, ha suposat un complicat calvari per a l’energia eòlica en tot el País Valencià.

Des de la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat, sol·licitem el tancament d’aquesta Agència, doncs pensem que mantenir l’Agència Valenciana d’Energia en temps de crisi davant la inoperància observada constitueix un greuge comparatiu per als milers de ciutadans del País que veuen retallades les seues prestacions i els seus salaris i, a més, creiem que és millor retallar ací que fer-ho en sanitat o en educació com es pretén. Ja no recuperarem els 300 milions d’euros que durant aquests anys s’han gastat en l’Agència, (amb algunes despeses qüestionades fins i tot pel Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana) però sembla una obligació dels nostres governants acabar d’una vegada amb aquest ineficaç “quiosquet” tan desproveït de funcions pràctiques i amb uns resultats tan desalentidors.

Així mateix, seguint amb l’estalvi, sol·licitem la paralització de tots els parcs eòlics pendents de construcció al País Valencià, per a no contribuir a augmentar el dèficit de tarifa elèctrica derivat de les energies renovables, que actualment ja es xifra en 24000 milions d’euros per a tot l’Estat espanyol (600 euros per persona) que és els diners pendents de repercutir als rebuts de l’electricitat per a pagar el que es deu per les primes de les renovables.

 

Una opción de ahorro: cerrar la Agència Valenciana d’Energia y paralizar la construcción de más parques eólicos

La Agència Valenciana d’Energia (AVEN) es una entidad pública sometida a derecho privado que ejerce unas funciones paralelas que no haría falta existir. Desde la Conselleria de Industria, con personal de la Administración, se podría hacer el mismo trabajo con muchísimo menos coste, al igual que se hace en otras Comunidades autónomas.

La Agència Valenciana d’Energia ocupa una planta completa de la céntrica Calle Colom nº1 de Valencia, con el consiguiente gasto en alquileres, emplea a 30 personas, lo que sólo en sueldos suponen un gasto de 1,5 millones de euros (ver el diario Levante de 30 de octubre de 2011) y ha tenido un presupuesto anual durante los últimos años de 26 millones de euros anuales (ver el Diario Crítico de 26 de septiembre de 2010).

La AVEN está dirigida por Antonio Cejalvo, un ingeniero que utiliza el cargo como trampolín para escalar profesional y políticamente (accedió al cargo de vicepresidente de una multinacional de agencias de energía para ser director de la AVEN, y en alguna ocasión se ha escuchado su nombre para Conseller). Él fue el ideólogo del Pla Eòlic Valencià, él permitió tráfico de influencias con su hermana bióloga para que hiciera el Estudio de Impacto Ambiental de los aerogeneradores de la Zona 14 (comarcas del Comtat y la Marina Alta). Cejalbo se llenó la boca hablando de renovables, pero como no hizo ningún estudio energético, no se ha cerrado, durante su mandato, ninguna contaminante central térmica, ni la nuclear de Cofrents, demostrando, una vez más, que el diseño de las renovables en el País Valenciano es una mentira que no beneficia al medio ambiente y a la sociedad, sino a unos pocos empresarios amigos del sistema.

Los astronómicos sueldos del personal del AVEN también deberían revisarse. Si dividimos 1.500.000 euros entre los 30 empleados, tocan a una media de 50.000 euros por empleado y año, pero se supone que el personal de limpieza no cobrará 50.000 euros al año…

Pedir la desaparición de este ente, no es sólo porque se trate de un lujo prescindible en tiempos de crisis, sino porque a lo largo de sus 10 años de vida, ha demostrado su total inoperancia, en particular, en lo relacionado con el despliegue de la energía eólica en el País Valenciano, más allá de repartir primas y subvenciones a los empresarios que pudieron participar en el reparto del pastel eólico.

Aunque el Plan Eólico Valenciano data del año 2001, desde el AVEN sólo han sido capaces de poner en marcha la mitad de los 70 parques eólicos proyectados. La oposición que han encontrado, tanto judicial como ambientalmente, se ha debido a que se han hecho las cosas mal: se han proyectado el 70% de los parques eólicos sobre espacios protegidos incluidos en la Red Europea Natura 2000 como Lugares de Interés Comunitario (LICs) y la mitad de ellos sobre Áreas de Importancia para las Aves (IBAs). Esto, unido a la repetición del modelo energético que se pretendía sustituir y unido al hecho de haber negado la información necesaria a los interesados y haber evitado la participación ciudadana e incluso el no haber contado con los ayuntamientos afectados, ha supuesto un complicado calvario para la energía eólica en todo el País Valenciano.

Desde la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat, solicitamos el cierre de esta Agencia, pues pensamos que mantener la Agencia Valenciana de Energía en tiempos de crisis ante la inoperancia observada constituye un agravio comparativo para los miles de ciudadanos del País que ven recortadas sus prestaciones y sus salarios y, además, creemos que es mejor recortar aquí que hacerlo en sanidad o en educación como se pretende. Ya no recuperaremos los 300 millones de euros que durante estos años se han gastado en la Agencia, (con algunos gastos cuestionados incluso por el Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana) pero parece una obligación de nuestros gobernantes el acabar de una vez con este ineficaz “chiringuito” tan desprovisto de funciones prácticas y con unos resultados tan desalentadores.

Asimismo, siguiendo con el ahorro, solicitamos la paralización de todos los parques eólicos pendientes de construcción en el País Valenciano, para no contribuir a aumentar el déficit de tarifa eléctrica derivado de las energías renovables, que actualmente ya se cifra en 24000 millones de euros para todo el Estado español (600 euros por persona) que es el dinero pendiente de repercutir a los recibos de la electricidad para pagar lo que se debe por las primas de las renovables.

 

El Comtat, 23 de gener del 2012
Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s