Monthly Archives: Juny 2013

2013.06.29.El Punt. Avui. (La Coordinadora d´Estudis Eòlics del Comtat recull signatures)

29 de junio de 2013  El Punt Avui

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat recull signatures

Es demana la descatalogació de la zona 14 com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus de la Serra d’Alfaro

29/06/13 09:33 – El Comtat – J. Ricard Berenguer

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat ha iniciat una campanya de recollida de signatures contra la descatalogació com territorio ZEPA de la Serra d’Alfaro a la comarca del Comtat, al considerar que aquesta mesura «no pot realitzar-se de «manera arbitrària sense deixar d’albergar els valors d’avifauna que motivaren la seua declaració, circumstància que no ha ocorregut»

Per a la Coordinadora, els motius per a eliminar la ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus) en Alfaro són «econòmics i industrials» i afavoreixen a una empresa privada, EYRA, la concessionària dels parcs en la zona 14 que està participada al 100% per la famosa constructora ACS, de la que és president el mandatari del Reial Madrid C.F. Florentino Pérez. «Aquesta actitud va en detriment de la natura i l’esperit de la Xarxa Natura 2000.

Desprotegint Alfaro s’obri la porta a què no només els molins, sinó altres infraestructures com urbanitzacions o camps de golf puguen implantar-se impunement.

A més d’altres actuacions, la Coordinadora vol obrir la porta a què la ciutadania manifeste el seu rebuig contra la descatalogació de ZEPA de la serra d’Alfaro amb una recollida de signatures, com ja feu en 2004, però aquesta volta de manera virtual a través del manifest penjat en la plataforma change.org que enllaça a través del web www.zona14.org. «Som conscients que gran part dels signants de la volta passada eren persones majors que estan poc avessades a la tecnologia i, per tant, ens donem de marge tot l’estiu per a publicitar pels pobles aquesta iniciativa i intentar que els néts ensenyen els iaios a signar per internet utilitzant una adreça de correu electrònic. No volem que l’abisme digital siga un element que allunye la població de la reivindicació, ans el contrari, potser és una manera d’acostar tot el món a l’era digital».

Anuncis

2013.06.28.Radio Cocentaina

Radio Cocentaina 28 de junio de 2013

COORDINADORA D’ESTUDIS EÒLICS

La Coordinadora d’Estudis Eòlics ha iniciat una campanya de mobilitzacions contra la desprotecció de la Serra d’Alfaro. L’entitat ha elaborat un manifest, i alhora ha començat una recollida de signatures per captar adhesions.

El Tribunal Superior de Justícia ha derogat la declaració de la Serra d’Alfaro com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), la qual cosa obre la porta a que es puga instal·lar el parc eòlic projectat a enclavament de la comarca del Comtat. La decisió judicial, de fet, ha vingut motivada per un recurs plantejat per l’empresa concessionària.

Davant aquesta situació, la Coordinadora d’Estudis Eòlics, que fa nou anys lluitant contra la implantació dels aerogeneradors pel seu fort impacte ambiental i paisatgístic, ha elaborat un manifest de denúncia.

L’entitat, entre d’altres qüestions, destaca que una ZEPA “no pot ser descatalogada de formar arbitrària, com ha estat el cas”, i només caldria aquesta possibilitat “si deixés d’albergar els valors d’avifauna que van motivar la seva declaració, circumstància que no ha passat”.

Per a la coordinadora, “els motius per eliminar la ZEPA a Alfaro són econòmics i industrials, i afavoreixen una empresa privada, EYRA, la concessionària dels parcs a la zona 14, que està participada al 100% per la famosa constructora ACS”.

L’entitat afegeix que “aquesta actitud va en detriment de la naturalesa i l’esperit de la Xarxa Natura 2000. Desprotegint Alfaro s’obre la porta a que no només els molins, sinó altres infraestrutures, com ara urbanitzacions o camps de golf, puguen implantar impunement”.

A banda d’altres actuacions, la coordinadora ha iniciat una recollida de signatures, com ja va fer el 2004, però en aquesta ocasió de manera virtual a través del manifest penjat a la plataforma change.org, enllaç que apareix a la web http://www.zona14.org .

Paral·lelament, s’han iniciat gestions per denunciar els fets davant la Unió Europea, organisme encarregat de declarar les ZEPA, i també per presentar una denúncia davant el Síndic de Greuges.

2013.06.28.Información. (Los opositores al plan eólico se movilizan ante la desprotección de la Sierra de Alfaro)

28 de junio de 2013   Diario Información

Los opositores al plan eólico se movilizan ante la desprotección de la Sierra de Alfaro

La coordinadora elabora un manifiesto e inicia una campaña de recogida de firmas para captar adhesiones

m. vilaplana 28.06.2013

La Coordinadora d’Estudis Eòlics ha iniciado una campaña de movilizaciones contra la desprotección de la Sierra de Alfaro. La entidad ha elaborado un manifiesto, al tiempo que ha empezado una recogida de firmas para captar adhesiones.

Tal y como ha venido informando este diario, el Tribunal Superior de Justicia ha derogado la declaración de la Sierra de Alfaro como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), lo cual abre la puerta a que se pueda instalar el parque eólico proyectado en enclave de la comarca de El Comtat. El fallo judicial, de hecho, ha venido motivado por un recurso planteado por la empresa concesionaria.

Ante esta situación, la Coordinadora d’Estudis Eòlics, que lleva nueve años luchando contra la implantación de los aerogeneradores por su fuerte impacto ambiental y paisajístico, ha elaborado un manifiesto de denuncia.

La entidad, entre otras cuestiones, destaca que una ZEPA “no puede ser descatalogada de formar arbitraria, como ha sido el caso”, y sólo cabría esa posibilidad “si dejara de albergar los valores de avifauna que motivaron su declaración, circunstancia que no ha ocurrido”.

Para la coordinadora, “los motivos para eliminar la ZEPA en Alfaro son económicos e industriales, y favorecen a una empresa privada, EYRA, la concesionaria de los parques en la zona 14, que está participada al 100% por la famosa constructora ACS”.

La entidad añade que “esta actitud va en detrimento de la naturaleza y el espíritu de la Red Natura 2000. Desprotegiendo Alfaro se abre la puerta a que no sólo los molinos, sino otras infraestruturas como urbanizaciones, campos de golf… puedan implantarse impunemente”.

Aparte de otras actuaciones, la coordinadora ha iniciado una recogida de firmas, como ya hiciera en 2004, pero en esta ocasión de forma virtual a través del manifiesto colgado en la plataforma change.org, enlace que aparece en la web www.zona14.org.

Paralelamente, se han iniciado gestiones para denunciar lo sucedido ante la Unión Europea, organismo encargado de declarar las ZEPA, y también para presentar una denuncia ante el Síndic de Greuges.

http://www.diarioinformacion.com/alcoy/2013/06/28/opositores-plan-eolico-movilizan-desproteccion/1390064.html.

2013.06.17. MANIFIESTO CONTRA LA DESPROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA SERRA D’ALFARO (EL COMTAT) PARA QUE UNA EMPRESA PRIVADA PUEDA INSTALAR UN PARQUE EÓLICO SIN VIENTO

MANIFIESTO CONTRA LA DESPROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA SERRA D’ALFARO (EL COMTAT) PARA QUE UNA EMPRESA PRIVADA PUEDA INSTALAR UN PARQUE EÓLICO SIN VIENTO

Ante el conocimiento de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 16 de enero de 2013, STSJ CV 108/2013, nº de recurso: 298/2009, donde se anula parcialmente el Acuerdo de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de 5.06.2009, en concreto la ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves “Montañas de la Marina” en la provincia de Alicante, dejando fuera de la misma, entre otros espacios, la Serra d´Alfaro donde está prevista la instalación de un parque eólico, la Coordinadora d´Estudis Eòlics del Comtat, a través de este escrito, que expone para ser firmado por cuantas asociaciones y personas particulares deseen adherirse al mismo,

MANIFIESTA LO SIGUIENTE

1. Consideramos que la comarca de El Comtat (donde se sitúa la Serra d´Alfaro) tiene un entorno natural privilegiado y de alto valor ecológico, paisajístico y arqueológico. 2. La Serra d´Alfaro está incluida en el inventario IBA de Áreas de Importancia para las Aves y, desde junio de 2009, es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) estando incluida dentro de la Red Natura 2000. Consideramos que la Serra d’Alfaro debe seguir siendo ZEPA, por albergar en su interior importantes poblaciones de aves protegidas (entre ellas águila azor perdicera, águila real y halcón peregrino), circunstancia acreditada por numerosos estudios científicos, entre ellos el inventario IBA de SEO/ BirdLife. 3. Consideramos que una ZEPA no puede ser descatalogada de forma arbitraria, como ha sido el caso, y solamente podría hacerse si dejara de albergar los valores de avifauna que motivaron su declaración, circunstancia que en este caso no ocurre. 4. Los motivos para eliminar la ZEPA en Alfaro son económicos e industriales y favorecen a una empresa privada. Y eso va en detrimento de la naturaleza y del espíritu de la Red Natura 2000. 5. En la actualidad la red de ZEPAs es todavía insuficiente porque no incluye todas las IBAs, aunque se amplió en 2009 por sentencia de la Comisión Europea (sentencia del Tribunal de Justicia Europeo 28 de junio de 2007). 6. Las IBAs fueron establecidas por la SEO/Bird Life a petición de la Comisión Europea y su credibilidad científica está fuera de toda duda. 7. Consideramos que, por su potencial impacto sobre el avifauna, un parque eólico está especialmente desaconsejado sobre una IBA y mucho más sobre una ZEPA. 8. Consideramos que la Administración valenciana ha propiciado de forma consciente esta situación al haber establecido en su día la primacía del Plan Eólico Valenciano como criterio para elaborar la red de ZEPAs. 9. Consideramos que la Administración valenciana es responsable de esta situación a la que se ha llegado, por haber autorizado un proyecto de parque eólico dentro de una IBA, (sabiendo que previsiblemente sería ZEPA). 10. Consideramos que la Administración valenciana es indignamente responsable de que esta Sentencia del TSJ sea firme al haber renunciado a recurrirla ante el Tribunal Supremo de forma incomprensible. 11. Esta sentencia tiene 6 meses y ha sido deliberadamente ocultada por la administración valenciana a los ciudadanos (con sus asociaciones) y a los Ayuntamientos implicados. 12. Diversas Recomendaciones del Síndic de Greuges señalan que en la zona no hay viento suficiente, que las instalaciones no son necesarias, que se deben buscar otros zonas más adecuadas y que en caso de coincidir el emplazamiento de un parque eólico con una zona ZEPA o IBA, se investigue otra ubicación más adecuada para el mismo. 13. Consideramos que, en cualquier caso, debería haberse realizado una evaluación de impacto ambiental del proyecto de parques eólicos sobre este espacio, evaluación que tras haber pasado más de 9 años desde la exposición a información pública del estudio previo, todavía no se ha terminado. 14. Descatalogar una ZEPA para implantar una industria sienta un peligroso precedente que puede afectar a otros espacios protegidos con objeto de implantar cualquier infraestructura (parques eólicos, campos de golf, urbanizaciones, canteras, vertederos, etc) y es un reflejo de la poca preocupación medioambiental existente en la Administración autonómica. 15. Exigimos al Gobierno de la Generalitat Valenciana: – que demuestre un mayor compromiso con el medioambiente de la Comunidad, – que anule los parques eólicos proyectados sobre áreas IBA (Áreas de Importancia para las Aves) o áreas ZEPA, – que mantenga la protección existente como área ZEPA para la Serra d´Alfaro, – que estudie la ampliación de la Red ZEPA de toda la Comunidad hasta incluir dentro de la misma todas las Áreas de Importancia para las Aves (IBA) – que evite en lo sucesivo cualquier proyecto de infraestructuras o constructivo sobre cualquier espacio natural protegido que suponga tener que desproteger ambientalmente dicho espacio.

El Comtat, 8 de junio de 2013

Para firmarlo:

https://www.change.org/es/peticiones/generalitat-valenciana-contra-la-desprotecci%C3%B3n-ambiental-de-la-serra-d-alfaro-el-comtat

Manifest (català)

MANIFEST CONTRA LA DESPROTECCIÓ AMBIENTAL DE LA SERRA D’ALFARO (EL COMTAT) PER A QUÈ UNA EMPRESA PRIVADA PUGA INSTAL·LAR UN PARC EÒLIC SENSE VENT

Davant el coneixement de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 16 de gener de 2013, STSJ CV 108/2013, núm. de recurs: 298/2009, on s’anul·la parcialment l’Acord de la Conselleria de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de 5/06/2009, en concret l’ampliació de la Zona d’Especial Protecció per a les Aus “Muntanyes de la Marina” en la província d’Alacant, deixant fora de la mateixa, entre altres espais, la Serra d’Alfaro on està prevista la instal·lació d’un parc eòlic, la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat, a través d’aquest escrit, que exposa per a ser signat per quantes associacions i persones particulars desitgen adherir-se al mateix,

MANIFIESTA EL QUE S’EXPOSA

1. Considerem que la comarca del Comtat (on se situa la Serra d’Alfaro) té un entorn natural privilegiat i d’alt valor ecològic, paisatgístic i arqueològic.

2. La Serra d’Alfaro està inclosa en l’inventari IBA d’Àrees d’Importància per a les Aus i, des de juny de 2009, és Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) estant inclosa dins de la Xarxa Natura 2000. Considerem que la Serra d’Alfaro ha de seguir sent ZEPA, per albergar en el seu interior importants poblacions d’aus protegides (entre elles àguila de panxa blanca, àguila reial i falcó pelegrí), circumstància acreditada per nombrosos estudis científics, entre ells l’inventari IBA de SEO/BirdLife.

3. Considerem que una ZEPA no pot ser descatalogada de forma arbitrària, com ha estat el cas, i solament podria fer-se si deixara d’albergar els valors d’avifauna que van motivar la seua declaració, circumstància que en aquest cas no ocorre.

4. Els motius per a eliminar la ZEPA en Alfaro són econòmics i industrials i afavoreixen a una empresa privada. I açò va en detriment de la naturalesa i de l’esperit de la Xarxa Natura 2000.

5. En l’actualitat la xarxa de ZEPAs és encara insuficient perquè no inclou totes les IBAs, encara que es va ampliar en 2009 per sentència de la Comissió Europea (sentència del Tribunal de Justícia Europeu 28 de juny de 2007).

6. Les IBAs van ser establides per la SEO/Bird Life a petició de la Comissió Europea i la seua credibilitat científica està fora de tot dubte.

7. Considerem que, pel seu potencial impacte sobre l’avifauna, un parc eòlic està especialment desaconsellat sobre una IBA i, molt més, sobre una ZEPA.

8. Considerem que l’Administració valenciana ha propiciat de forma conscient aquesta situació en haver establit en el seu moment la primacia del Pla Eòlic Valencià com a criteri per a elaborar la xarxa de ZEPAs.

9. Considerem que l’Administració valenciana és responsable d’aquesta situación, a la qual s’ha arribat per haver autoritzat un projecte de parc eòlic dins d’una IBA (sabent que previsiblement seria ZEPA).

10. Considerem que l’Administració valenciana és indignament responsable de què aquesta Sentència del TSJ siga ferma, en haver renunciat a recórrer-la davant el Tribunal Suprem de forma incomprensible.
11. Aquesta sentència té 6 mesos i ha estat deliberadament ocultada per l’administració valenciana als ciutadans (amb les seues associacions) i als Ajuntaments implicats.

12. Diverses Recomanacions del Síndic de Greuges assenyalen que en la zona no hi ha vent suficient, que les instal·lacions no són necessàries, que s’han de cercar altres zones més adequades i que en cas de coincidir l’emplaçament d’un parc eòlic amb una zona ZEPA o IBA, s’investigue una altra ubicació més adequada per al mateix.

13. Considerem que, en qualsevol cas, hauria d’haver-se realitzat una avaluació d’impacte ambiental del projecte de parcs eòlics sobre aquest espai, avaluació que després d’haver passat més de 9 anys des de l’exposició a informació pública de l’estudi previ, encara no s’ha acabat.

14. Descatalogar una ZEPA per a implantar una indústria senta un perillós precedent que pot afectar a altres espais protegits a fi d’implantar qualsevol infraestructura (parcs eòlics, camps de golf, urbanitzacions, pedreres, abocadors, etc) i és un reflex de la poca preocupació mediambiental existent en l’Administració autonòmica.

15. Exigim al Govern de la Generalitat Valenciana:

– que demostre un major compromís amb el medi ambient de la Comunitat Valenciana,

– que anul·le els parcs eòlics projectats sobre àrees IBA (Àrees de Importància per a les Aus) o àrees ZEPA,

– que mantinga la protecció existent com àrea ZEPA per a la Serra d’Alfaro,

– que estudie l’ampliació de la Xarxa ZEPA de tota la Comunitat Valenciana fins a incloure dins de la mateixa totes les Àrees d’Importància per a les Aus (IBA)

– que evite en endavant qualsevol projecte d’infraestructures o constructiu sobre qualsevol espai natural protegit que supose haver de desprotegir ambientalment aquest espai.

El Comtat, 8 de juny de 2013

SIGNAR: https://www.change.org/es/peticiones/generalitat-valenciana-contra-la-desprotecci%C3%B3n-ambiental-de-la-serra-d-alfaro-el-comtat

MANIFESTO AGAINST ENVIRONMENTAL VULNERABILITY OF SIERRA ALFARO (El Comtat) FOR A PRIVATE COMPANY CAN INSTALL A WINDLESS WIND FARM

MANIFESTO AGAINST ENVIRONMENTAL VULNERABILITY OF SIERRA ALFARO (El Comtat) FOR A PRIVATE COMPANY CAN INSTALL A WINDLESS WIND FARM

MANIFESTO AGAINST THE CONSTRUCTION OF A WINDLESS FARM FROM A PRIVATE COMPANY IN SIERRA ALFARO WHICH ARE GOING TO PROVOKE THE ENVIRONMENTAL VULENERABILITY OF THE LANDSCAPE.

To the knowledge of the judgment of the Court of Justice of the Valencian Community January 16, 2013, STSJ CV 108/2013, number of resource: 298/2009, which partially cancels the agreement of the Department of Environment, Water , Urbanism and Housing 05/06/2009, in particular the extension of the Special Protection Area (SPA) for Birds “Montañas de la Marina” in the province of Alicante, leaving out of it, among other places, the Sierra Alfaro where is planned to install a wind farm, the Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat through this writing, which exposes to be signed by many organizations and individuals wishing to join,

STATES:

1. We consider the region of El Comtat (where lies the Sierra Alfaro) has a privileged natural setting and a high ecological, archaeological  and landscape value.

2. The Sierra Alfaro is included in the IBA (Important Bird Area) and, since June 2009, is a Special Protection Area (SPA) for Birds included within the Natura 2000 network. We consider the Sierra Alfaro must remain a SPA, for hosting inside large populations of protected birds (including Bonelli’s eagle, golden eagle and peregrine falcon), a fact proven by numerous scientific studies, including the IBA SEO / BirdLife.

3. We consider an SPA can not be arbitrarily discontinued, as it has been the case, and it could only be done if the area ceases to hold the avifauna values that motivated his statement, a fact which does not occur in this case.

4. The reasons to remove the Alfaro’s SPA are economical and industrial ones and that benefits a private company. Moreover, that is detrimental to the nature and spirit of the Natura 2000 network.

5. Nowadays, the network of SPAs is still insufficient due to the fact it includes only some IBAs, although it was expanded in 2009 by a decision of the European Commission (Judgment of the Court of Justice June 28, 2007).

6. The IBAs were established by the SEO / Bird Life as a request of the European Commission and its scientific credibility is beyond doubt.

7. We believe that, because of its potential impact on the birds, a wind farm is especially ill-advised on an IBA and much more on a SPA of birds.

8. We consider Valencian Administration has consciously propitiated this situation establishing, at the time, the primacy of the Valencian Wind Plan as a criterion to develop the SPAs network.

9. We deem Valencian Administration is responsible for the situation has been created due to  authorizing a proposed wind farm within an IBA, (knowing that it would likely become a SPA).

10. We consider the Valencian Administration is unworthily responsible for this judgment of the Supreme Court to be final owing to the incomprehensible resignation of appeal it to the Supreme Court.

11. This sentence has been deliberately hidden to the citizens (with their associations) and the municipalities involved during 6 months by the Valencian government.

12. Several “Síndic de Greuges” (Ombudsman) recommendations highlight that there is no wind enough in the selected area, that facilities are not necessary, that it is necessary to look for other appropriated areas,  and that it is required to investigate another more appropriate place for the wind farm if its location match with a SPA or an IBA.

13. We believe that, in any case, it should have been made an Environmental Impact Assessment of the proposed wind farm on this place, evaluation which, after more than 9 years from the public exposure  of the previous study, has not been completed yet.

14. Uncataloging an SPA to implement an industry sets a dangerous precedent that could affect other protected areas in order to implement any infrastructure (wind farms, golf courses, housing developments, quarries, landfills, etc.) and is a reflection of the lack of existing an environmental concern in the Regional Administration.

15. We require the Government of the Generalitat Valenciana: – To take a greater commitment to the environment of the Community, – To annul the wind farms projected on IBA or SPA areas, – To maintain the existing protection as a SPA area for Sierra Alfaro, – To study the expansion of the Red SPA across the Community to include within it all Important Areas for Birds (IBA) – Hereinafter, to avoid any infrastructure project or construction of any protected area which involves having to unprotect the place environmentally talking.

El Comtat, June 8, 2013

2013.06.27. Nonada. (El Comtat i la Marina contra el Pla Eòlic)

27 de junio de 2013   NONADA

Tierra — 27/06/2013 8:30

El Comtat i la Marina contra el Pla Eòlic

ELENA CÍVICO

Des de fa 9 anys la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat-la Marina Alta lluita contra la implantació d’aerogeneradors en les seues serres. Els seus membres estan a favor de les energies renovables, però no a qualsevol preu. I estan disposats a demostrar-ho mobilitzant de nou a la ciutadania per tal d’aturar allò que consideren un atemptat contra el medi ambient.

Anna Climent, presidenta de la coordinadora, recorda com als veïns del Comtat i la Marina Alta els va sobtar des d’un primer moment que algú s’interessara per instal·lar molins en les serres d’Almudaina i d’Alfaro. “Si ací no fa vent”, comentaven entre ells els habitants de la Fageca, Famorca, Tollos i Castells de Castells. Així que uns pocs s’animaren a investigar els motius pels quals podria interessar dur a terme aquella despesa milionària.

Retrocedim a 2004. Ni a l’estat i molt menys al País Valencià saben què és una bombolla, i pocs són aquells que preveuen una crisi econòmica. El període de recessió no arribaria fins al 2008, i quedaven encara per davant quatre anys de lligar gossos amb llonganisses. Eren temps d’especulació immobiliària, però també energètica. “Gràcies a les subvencions i a les primes, només alçar les instal·lacions ja era rentable”, apunta la presidenta de la coordinadora.

Va ser per aquells dies, arran de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de l’avantprojecte i l’estudi d’impacte ambiental que començaren a fer preguntes amb l’objectiu d’informar als veïns dels pobles afectats, i als seus Ajuntaments, sobre el Pla Eòlic.

“Florentino Pérez ens ha marcat un gol”, assevera Climent

S’assabentaren de que es pretenien instal·lar 50 aerogeneradors de cent metres d’alçada, també de què els molins es situarien en un radi d’un kilòmetre respecte a 9 pobles i què ambdues zones afectades estan dins l’Àrea d’Amortiguació d’Impacte de la Marjal Pego-Oliva. A més de que hi ha, a menys de 2 kilòmetres de distància, 26 abrics rupestres declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Alguns membres de la coordinadora aconseguiren tenir accés a l’estudi de l’Agència Valenciana de l’Energia després d’interposar una queixa davant el Síndic de Greuges. Aquest va requerir a la Conselleria que li demostrara que, en la zona seleccionada, hi havia recursos eòlics suficients. La resposta de l’Agència Valenciana de l’Energia va ser un informe amb una sèrie de “fotografies d’un tècnic sostenint en la mà una bufanda onejant al vent”. Aquest era l’instrument de precisió utilitzat per a realitzar les mesures en les àrees on s’anaven a instal·lar els aerogeneradors, i la prova que justificava l’existència de vent davant del Sindic.

La coordinadora va obtenir el suport dels veïns de les comarques afectades. Es presentaren 40.000 al·legacions contra el projecte d’instal·lació dels parcs eòlics, es succeïren manifestacions i excursions reivindicatives a les zones afectades i 18 ajuntaments s’oposaren al pla davant l’impacte visual i els perills medi ambientals que suposava. Finalment “aconseguírem portar-ho a jui”, rememora Anna Climent, “i aturàrem l’activitat de la plataforma”. Fins al 13 de gener d’enguany.

Ara s’han vist obligats a mobilitzar-se de nou després de saber que el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) haja derogat la condició de ZEPA (zona d’especial protecció per a les aus) a la serra d’Alfaro a requeriment de l’empresa concessionària. La coordinadora considera que una ZEPA no pot ser descatalogada de forma arbitrària, com ha sigut el cas, i sols podria fer-se si deixara d’albergar els valors d’avifauna que motivaren la seua declaració, circumstància que no ha ocorregut.

Els motius per a eliminar la ZEPA en Alfaro són econòmics i industrials, segons la coordinadora, i afavoreixen a una empresa privada, EYRA, la concessionària dels parcs en la zona 14, que està participada al 100% per la famosa constructora ACS, que pertany al president del Reial Madrid. Sense dubte, “Florentino Pérez ens ha marcat un gol”, assevera Climent.

Demanen la mobilització ciutadana

Des de la plataforma contra la instal·lació de centrals eòliques del Comtat denuncien que “desprotegint Alfaro s’obri la porta a què no només els molins, sinó altres infraestructures com urbanitzacions o camps de golf puguen implantar-se impunement”. Els seus membres no s’expliquen com el TSJ li ha llevat la condició de ZEPA a la serra. “Mai havia passat en tot l’estat espanyol, però els valencians sembla que ho hem d’inventar tot”. A més denuncien que “ens hem assabentat cinc mesos després de que es publicara al DOCV, perquè ningú ens han informat, ni els Ajuntaments afectats ho sabien”, lamenta.

A més d’altres actuacions, la coordinadora vol obrir la porta a què la ciutadania manifeste el seu rebuig contra la descatalogació de ZEPA de la serra d’Alfaro amb una recollida de signatures, com ja feu en 2004, però aquest cop de manera virtual a través del manifest penjat en la plataforma change.org l’enllaç del qual es pot buscar en la seua web www.zona14.org.

Són conscients que gran part dels signants de la volta passada eren persones majors que estan poc avesades a la tecnologia i per tant s’han donat de marge tot l’estiu per a publicitar pels pobles aquesta iniciativa i intentar que els néts ensenyen els iaios a signar per internet utilitzant una adreça de correu electrònic. No volen que l’abisme digital siga un element que allunye la població de la reivindicació, ans el contrari, potser és una manera d’acostar tot el món a l’era digital i de salvaguardar les seues muntanyes.

http://www.nonada.es/2013/06/coordinadora-destudis-eolics-el-comtat-i-la-marina-contra-el-pla-eolic.html

2013.06.27.La Marina Plaza. (El TSJ anula la zona de protección de aves y da vía libre a los molinos del plan eólico)

27 de junio de 2013   La Marina Plaza

El TSJ anula la zona de protección de aves y da vía libre a los molinos del plan eólico

  • La zona de protección de las      aves ahora anulada abarcaba 38.786 hectáreas y albergaba especies      como la culebrera europea, el águila real, el águila-azor perdicera,      la aguililla calzada, el halcón peregrino, el búho real, la collalba negra      y la chova piquirroja.
  • La Coordinadora d’Estudis      Eòlics pide explicaciones a la Generalitat, ya que la sentencia se      fundamenta en la deficiente tramitación del expediente de protección por      el Consell

La deficiente tramitación, por parte de la Generalitat Valenciana, de la delimitación de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de les  Muntanyes de la Marina ha hecho que aquella iniciativa del Consell se choque de bruces con las pretensiones de la empresa encargada de instalar los aerogneradores del plan eólico de las sierras de Alfaro y Almudaina, previsto principalmente en El Comtat pero que toca también al municipio de Castell de Castells, en la Marina Alta.

En una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana anula la resolución por la que, en el año 2009, la Conselleria de Medio Ambiente ampliaba las zonas ZEPA existente y delimitaba otras nuevas, como la de la les Muntanyes de la Marina. En virtud de este nuevo fallo judicial, la zona queda desprotegida y la empresa tiene vía libre para la instalación de los molinos del plan eólico. Y más después de que la Generalitat haya desistido de recurrir la sentencia, según denuncia la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat.

Con la resolución general queda sin efecto la protección de la zona ZEPA, que sumaba 38.786 hectáreas y se fundamentaba por la conselleria en la existencia de especies a proteger como la culebrera europea, el águila real, el águila-azor perdicera, la aguililla calzada, el halcón peregrino, el búho real, la collalba negra y la chova piquirroja.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat, que desde hace años batallaba contra el plan eólico y que, a raíz de la aprobación de la zona ZEPA, creía que el proyecto se había ahuyentado.

Ahora, la coordinadora exige explicaciones al Consell “por su actuación ante la descatalogación como ZEPA de la sierra de Alfaro”. Para ello, este colectivo se ha dirigido ya por escrito a la Conselleria de Justicia y a la de Medio Ambiente.

http://lamarinaplaza.com/2013/06/18/el-tsj-anula-la-zona-de-proteccion-de-aves-y-da-via-libre-a-los-molinos-del-plan-eolico-en-castell-de-castells/

2013.06.25. Pagina66. (Signatures contra la desprotecció ambiental de la Serra Alfaro)

25 de junio de 2013   Pagina66

Signatures contra la desprotecció ambiental de la Serra Alfaro

25 junio 2013 | en Comtat

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat continua lluitant des de fa 9 anys.

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat, després de saber que el Tribunal Superior de Justícia i ha derogat la condició de Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) a la Serra d’Alfaro a requeriment de l’empresa concessionària, ha elaborat un manifest de denúncia i l’ha transformat en una petició que pot ser signada en la plataforma change.org.

La Coordinadora considera que una ZEPA no pot ser descatalogada de forma arbitrària, com ha sigut el cas, i sols podria fer-se si deixara d’albergar els valors d’avifauna que motivaren la seua declaració, circumstància que no ha ocorregut.

Segons la coordinadora, els motius per a eliminar la ZEPA en Alfaro són econòmics i industrials i afavoreixen a una empresa privada com ara EYRA, la concessionària dels parcs en la zona 14, que està participada al 100% per la famosa constructora ACS.

Des de la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat han manifestat que aquesta actitud va en detriment de la natura i l’esperit de la Xarxa Natura 2000. Desprotegint Alfaro s’obri la porta a què no només els molins, sinó altres infraestructures com urbanitzacions, camps de golf… puguen implantar-se impunement.

http://www.pagina66.com/2013/06/25/cmtt-signatures-contra-la-desproteccio-ambiental-de-la-serra-alfaro/

 

2013.06.25.Banyeresdigital. (La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat recull signatures contra la descatalogació de la zona 14 com ZEPA )

25 de junio de 2013   Banyeres digital

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat recull signatures contra la descatalogació de la zona 14 com ZEPA

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat ha iniciat una campanya de recollida de signatures contra la descatalogació com territorio ZEPA de la Serra d’Alfaro, a la comarca del Comtat, al considerar que aquesta mesura «no pot realitzar-se de manera arbitrària sense deixar d’albergar els valors d’avifauna que motivaren la seua declaració, circumstància que no ha ocorregut».

Per a la Cordinadora, els motius per a eliminar la ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus) en Alfaro són «econòmics i industrials» i afavoreixen a una empresa privada, EYRA, la concessionària dels parcs en la zona 14 que està participada al 100% per la famosa constructora ACS, de la que és president el mandatari del Reial Madrid C.F. Florentino Pérez. «Aquesta actitud va en detriment de la natura i l’esperit de la Xarxa Natura 2000. Desprotegint Alfaro s’obri la porta a què no només els molins, sinó altres infraestructures com urbanitzacions o camps de golf puguen implantar-se impunement».

A més d’altres actuacions, la Coodinadora vol obrir la porta a què la ciuadania manifeste el seu rebuig contra la descatalogació de ZEPA de la serra d’Alfaro amb una recollida de signatures, com ja feu en 2004, però aquesta volta de manera virtual a través del manifest penjat en la plataforma change.org que enllaça a través del web www.zona14.org . «Som conscients que gran part dels signants de la volta passada eren persones majors que estan poc avessades a la tecnologia i, per tant, ens donem de marge tot l’estiu per a publicitar pels pobles aquesta iniciativa i intentar que els néts ensenyen els iaios a signar per internet utilitzant una adreça de correu electrònic. No volem que l’abisme digital siga un element que allunye la població de la reivindicació, ans el contrari, potser és una manera d’acostar tot el món a l’era digital».

http://banyeresdigital.com/medi-ambient/1265-la-coordinadora-destudis-eolics-del-comtat-recull-signatures-contra-la-descatalogacio-de-la-zona-14-com-zepa-

%d bloggers like this: