Category Archives: Ecologisme

2012.12.05. La pressió ciutadana acaba amb el repagament per l’extinció d’incendis forestals imposat per la Diputació

incendiNota de premsa: Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat

L’associació El Rentonar de La Torre de les Maçanes, amb l’ajuda de la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat, ha aconseguit mitjançant diversos recursos al Consorci de Bombers que aquest faça marxa enrere i renuncie al cobrament de taxes als propietaris per l’extinció d’incendis forestals.

Aquesta pràctica venia fent es des de febrer d’enguany, en el que els recurrents estimen que va ser una interpretació errònia de les ordenances moguda per l’afany recaudatori d’aquest Consorci depenent de la Diputació Provincial d’Alacant.

El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant de 19 de novembre de 2011 modificava la “Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’extinció d’incendis i salvament” que al mateix temps s’havia publicat en en el Butlletí oficial de la Província d’Alacant de 2 de febrer de 2012”, afegint unes “Exempcions subjectives”:

“Estaran exempts del pagament de la taxa per la prestació del servei aquelles intervencions que es realitzen en terrenys de naturalesa rústica o forestal i en els habitatges rústics o construccions d’aperos situades en aqueixos terrenys, sempre que es complisquen les següents condicions:
a) Que els terrenys no es troben afectes a explotació econòmica de rellevància, entenent-se com a tal aquells l’import net dels quals de la xifra de negocis anual no excedisca de 22.000,- €.
b) Que l’incendi no haja estat provocat per una crema de rostolls o podes no autoritzades i en les quals s’haja apreciat negligència greu per part del seu propietari.(…)
c) En el cas d’habitatges rurals o construccions d’aperos que el valor cadastral de les mateixes siga inferior a 50.000 €.”

Els recurrents celebren aquesta modificació, ja que s’havien produït nombrosos casos en què propietaris de terrenys cremats, sense ser els causants de l’incendi i amb nul·la responsabilitat en la propagació del mateix, havien estat obligats a pagar individualment els serveis d’extinció de l’incendi forestal, originant-se factures individuals de diversos milers d’euros.

És opinió dels recurrents que, en realitat, no era precisa la modificació de l’Ordenança, ja que aquesta irregularitat no es derivava que l’ordenança estiguera mal feta, sinó de la seua mala interpretació. Els articles 2.1. i 2.3. ja deixaven bastant clara la no imposició de taxes si el servei no beneficiava de manera particular a un subjecte o si es prestava en benefici de la Generalitat o d’una part considerable de la població:

L’article 2.1. de la citada Ordenança estableix que:
“Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació de serveis de competència local que es referisca, afecte o beneficie de manera particular al subjecte passiu en els casos d’extinció d’incendis
L’article 2.3. de la citada Ordenança estableix que:
“No estaran subjectes a aquesta Taxa els serveis que es presten en benefici de la Generalitat o d’una part considerable de la població…….”

D’altra banda, era totalment irregular el cobrament de taxes quan no existia culpabilitat ni directa ni indireta, tal com arreplega la Llei Reguladora d’Hisendes Locals:

El Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el seu article 20.2, en relació amb el “fet imposable”, estableix que:
“S’entendrà que l’activitat administrativa o servei afecta o es refereix al subjecte passiu quan haja estat motivat directa o indirectament per aquest en raó que les seues actuacions o omissions obliguen a les entitats locals a realitzar d’ofici activitats o a prestar serveis per raons de seguretat, salubritat, de proveïment de la població o d’ordre urbanístic, o altres”.

Els recurrents opinen que, en realitat, des del Consorci s’hauria d’haver reconegut l’error comès en la interpretació de la legislació. Doncs bé, no solament no es reconeix l’error, sinó que ara, es pretén presentar aquesta mesura com un assoliment de la Diputació.

Fonts de la Diputació assenyalen que aquesta mesura “redunda en benefici del sector agrícola de la província” i “té com a objectiu vetlar pels interessos del col·lectiu d’agricultors i horticultors de la província en redimir-los del pagament de qualsevol intervenció que efectuen els bombers en incendis rústics o forestals que es produïsquen en les seues àrees de cultiu”. (Diari Informació de 20 de novembre de 2012)

El curiós és que aqueix pagament de taxes mai abans s’havia fet i només va començar a fer-se a partir de la publicació de l’Ordenança el 2 de febrer d’enguany. Llavors, ara, d’alguna manera, s’intenta solucionar des de la Diputació un problema que ells mateixos van crear, amb la qual cosa no sembla molt adequat que s’utilitze com a propaganda el que no és sinó el retorn a la interpretació correcta de la legalitat. I menys quan, al llarg d’aquests mesos de presentació de recursos, o no s’ha respost o s’ha respost inadequadament i, des de l’Administració, només han reaccionat quan després dels últims incendis forestals ha quedat en evidència que els particulars no podrien fer front a les astronòmiques factures que se’ls anaren a girar.

Des de la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat volem posar l’accent en el valor de les queixes i dels recursos. La societat civil i la col·laboració entre col·lectius de defensa del territori poden aconseguir que les coses es facen una mica millor i fer corregir els “errors” que l’Administració puga cometre. Al mateix temps, lamentem la falta de col·laboració de l’Administració i el rebuig i menyspreu que sent davant les associacions reivindicatives, quan, al cap i a la fi, l’objectiu final de l’Administració i d’aquestes associacions hauria de ser el mateix: una Administració eficaç al servei dels ciutadans.

Anuncis

Exigeix al Govern Valencià que no permeta construir en sòl cremat

[ versión en castellano ]

 La consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient vol permetre la construcció en sòl afectat per incendis forestals. Evitem-ho!

El Govern Valencià pretén modificar la Llei 3/1993 forestal de la Comunitat Valenciana per a permetre el canvi d’ús de sòls forestals que hagen patit un incendi forestal.

Aquesta modificació tindria com a principal objectiu legalitzar l’abocador de Dosaigües, que des de 1998 arreplega els residus sòlids urbans de la comarca metropolitana de l’Horta. Una sentència del Tribunal Suprem va declarar en el seu moment il·legal aquest abocador per ocupar sòls forestals protegits, que van patir en part un incendi forestal en els anys 80 i tenien una classificació de sòl no urbanitzable protegit amb destinació a la repoblació forestal. Ara han autoritzat de nou l’ampliació de l’abocador en part en parcel·les forestals.

La modificació proposada per Isabel Bonig, consellera d’Infraestructures i Territori, entraria en col·lisió amb la normativa estatal (Llei de Montes) que prohibeix aquest canvi d’ús durant 30 anys per als terrenys forestals incendiats. L’única excepció que contempla és que el canvi d’ús estiguera previst amb anterioritat a l’incendi forestal, condició que no es compleix en aquest cas.

En conseqüència, excepcionar la regla general mitjançant una modificació legislativa per la porta de darrere obriria la “caixa de Pandora” i suposaria un greu precedent en la desprotecció dels terrenys forestals valencians.

Si entre tots posem en evidència la consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient podem evitar la consumació d’aquest terrible atemptat al medi ambient, evitant que s’utilitze aquest colador legal per a permetre tot tipus d’excessos urbanístics que traguen profit dels incendis forestals.

Afig la teua firma a la petició dirigida a la consellera per a frenar abans que siga tard aquesta inacceptable reforma legal.

Anys de dècades de polítiques irresponsables estan acabant amb el patrimoni natural del País Valencià. Si aconseguim aturar aquesta reforma a temps frenarem el cada vegada més accentuat deteriorament del medi ambient valencià, posant límit a l’especulació urbanística que assola aquesta regió de l’Estat espanyol.

Per favor, firma per a evitar que continue la destrucció del nostre territori.

%d bloggers like this: